fbpx

V ÕPPEPROGRAMM MÕISA MUINASJUTT

Programmi tutvustus:
Programm MÕISA MUINASJUTT viiakse läbi Luke mõisapargis talvekuudel, et tutvustada Luke mõisapargi talviseid väärtusi ja talvise looduse iseärasusi ning panna lapsi mõtlema säästvale tarbimisele ja eluviisile. Lapsed saavad teada läbi mänguliste tegevuste, millised ametid ja kes elasid mõisates üle 100 aasta tagasi. Lapsed saavad teada, mis on taaskasutus ja millised on looduslikud materjalid. Programm on jagatud kahte ossa: programmi esimeses osas toimub õppekäik koos mõisaaegsete tegelaskujudega mõisapargis, programmi teises osas meisterdavad lapsed taaskasutatavatest materjalidest ning osalevad näitemängus. Mõisapargis liikudes mängivad lapsed koos mõisaproua, kupja, toatüdruku jms tegelaskujudega vanu mänge ning tutvuvad talviste looduse tunnustega ja tegevusjälgedega.

Õppeaine: Loodusõpetus, emakeel, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, tööõpetus

Teema, alateema: säästev areng, taaskasutus, ajalugu

Programmi eesmärk:
ü Säästva tarbimise õpetamine
ü Teada saada, kes elasid mõisas üle 100 aasta tagasi, milliseid ameteid peeti mõisas üle 100 aasta tagasi
ü Arutleda mõistet taaskasutus
ü Õppida teistega arvestama ja teha käelisi tegevusi
ü Õppida esinema ja vestlust juhtima
ü Teada saada, kust saab inimene/laps/taim eluks vajaliku energia

Õpioskused: Õpilane:
1) väärtustab pargikooslust, selle elurikkust ning säästva majandamise põhimõtteid;
3) käitub pargis keskkonnateadlikult ja -hoidlikult
5) mõistab, et inimene on looduse osa ning inimeste elu sõltub loodusest, suhtub loodusesse säästvalt;
6) mõistab taaskasutuse mõistet ja toimib keskkonnahoidliku tarbijana;
7) mõistab, mis on looduslik materjal
7) väärtustab mõisapargi elurikkust ja maastikulist mitmekesisust.

Aktiivõppemeetodid: Rühmatöö, looduse vaatlemine, võrdlemine, tunnetamine, looduse märkide tundmaõppimine, looduse uurimine ja jälgimine, meisterdamine, matkimine

Mõisted: materjal, taaskasutus, looduslik materjal, säästev tarbimine, mõistatus, näidend, mõisa ajastu ametid

Programmi kestus 2-3 tundi

Sihtgrupp: programmi viiakse läbi kahes vanuseastmes: lasteaed ja I, II ja III klass

Toimumise aeg: talv (detsember)

Toimumise koht: Luke mõis.