fbpx
I KEVAD MÕISAPARGIS

Programmi tutvustus:
Programmi raames tutvutakse eelmisel sajandivahetusel kasutuses olnud kärneri tööriistadega ning proovitakse ise lilletaimede pikeerimist või istutamist, õppides selle juures taime elutsüklit ja taimele eluks vajalikke tingimusi. Lapsed maalivad „oma kivi“, mis paigutatakse istutatud lillede juurde, et huvilised saaksid hiljem tutvuda, kes milliseid lilli on istutanud. Programmi raames tutvutakse eri vanustes olevate puudega, käsitletakse puude vanuse ja kõrguse mõõtmist ning pööratakse tähelepanu mõisas olevale välisruumile – mõisapargile. Vanemad lapsed tutvuvad mõisakompleksi plaaniga. Õpitakse kompassi kasutamist ning objektide määratlemist plaanil ja mõisakompleksis. Saadud teadmised kinnistatakse maastikumänguga.
Kogu programmi tegevused on ühildatud mängulisusega, uurimistöödega käeliste tegevustega.

Õppeained: Loodusõpetus, inimeseõpetus, kunstiõpetus

Programmi eesmärk:
Tutvumine elusorganismi elutsükliga ja eluks vajalike tingimustega
Tutvumine mõisapargi looduskooslustega
Puude vanuse määramine
Puude kõrguse määramine
Puude tundmaõppimine
Kompassi tundmine
Plaanil orienteerumine
Taimed eri aastaaegadel
Aastaaegade vaheldumine looduses

Õpioskused: Õpilane:
1) väärtustab pargikooslust, selle elurikkust ning säästva majandamise põhimõtteid;
2) väärtustab uurimistegevust pargikoosluse tundmaõppimisel;
3) käitub pargis keskkonnateadlikult ja -hoidlikult ning järgib ohutusnõudeid;
4) tunneb levinumaid puuliike ja kevadlilli.
5) mõistab, et inimene on looduse osa ning inimeste elu sõltub loodusest, suhtub loodusesse säästvalt;
6) toimib keskkonnahoidliku tarbijana;
7) väärtustab mõisapargi elurikkust ja maastikulist mitmekesisust.

Aktiivõppemeetodid: Vaatlemine, võrdlemine, mõõtmine, seoste loomine, grupitöö kogemus, uurimustöö grupis

Mõisted: Kompass, orienteerumine, plaani koostamine, aastaaegade vaheldumine, elusorganism, elutsükkel, kevad, suvi sügis, talv, soojus, valgus, taim, maastik.

Programmi kestus 2-3 tundi

Sihtgrupp: programmi viiakse läbi kolmes vanuseastmes: lasteaialastele; 1-3 klassi
lastele ja IV-VI klassi lastele. Igale vanuseastmele on koostatud eraldi õppelehed.

Toimumise aeg: programmi on võimalik koos muudatustega ja rõhuasetusega erinevale aastaajale viia läbi aastaringselt.

Toimumise koht: Luke mõis