fbpx

IV MÕISALASTE MÄNGUD LOODUSES

Programmi tutvustus:
Programm Mõisalaste mängud looduses viiakse läbi Luke mõisapargis. Programmi eesmärgiks on panna lapsi mõtlema säästvale tarbimisele ja eluviisile. Lapsed saavad teada, milliste mänguasjadega ja kuidas mängiti mõisas 100 aastat tagasi. Lapsed saavad teada, mis on taaskasutus ja millised on looduslikud materjalid. Programmi jooksul valmistavad lapsed endale ühe mänguasja, millega mängisid lapsed juba 100 aastat tagasi. Mõisapargis liikudes mängivad lapsed vanu mänge ning arutlevad säästvast eluviisist ja sööstvast tarbimisest.

Õppeaine: Loodusõpetus, emakeel, inimeseõpetus, matemaatika, kehaline kasvatus, tööõpetus, muusikaõpetus

Teema, alateema: säästev areng, taaskasutus

Programmi eesmärk:
ü Säästva tarbimise õpetamine
ü Teada saada, millega mängisid lapsed umbes 100 aastat tagasi ja millised mängusjad olid/on säästlikumad
ü Teada saada, millest olid vanad mänguasjad tehtud, teada saada, kas vanad mänguasjad olid looduslikest materjalidest
ü Arutleda, millised mänguasjad on säästlikemast materjalidest
ü Arutleda mõistet taaskasutus
ü Õppida teistega arvestama ja teha käelisi tegevusi
ü Arvude võrdlemine ja järjestamine
ü Õppida esinema ja vestlust juhtima
ü Teada saada, kust saab inimene/laps/taim eluks vajaliku energia

Õpioskused: Õpilane:
1) väärtustab pargikooslust, selle elurikkust ning säästva majandamise põhimõtteid;
3) käitub pargis keskkonnateadlikult ja -hoidlikult
4) tunneb levinumaid puuliike
5) mõistab, et inimene on looduse osa ning inimeste elu sõltub loodusest, suhtub loodusesse säästvalt;
6) mõistab taaskasutuse mõistet ja toimib keskkonnahoidliku tarbijana;
7) mõistab, mis on looduslik materjal
7) väärtustab mõisapargi elurikkust ja maastikulist mitmekesisust.

Aktiivõppemeetodid: Rühmatöö, looduse vaatlemine, võrdlemine, tunnetamine, looduse märkide tundmaõppimine, looduse uurimine ja jälgimine, mõistatuste lahendamine

Mõisted: materjal, taaskasutus, looduslik materjal, säästev tarbimine, mõistatus, liisusalm, mõisaaja mängud, varjuteater

Programmi kestus 2-3 tundi

Sihtgrupp: programmi viiakse läbi kahes vanuseastmes: lasteaed ja I klass; II ja III klass

Toimumise aeg: aastaringselt

Toimumise koht: Luke mõis.