fbpx

II SÜGIS MÕISAPARGIS

Programmi tutvustus:
Programmi jooksul otsitakse sügise märke mõisapargis ja õunaaias, õpitakse mõisteid: vili, seeme, mari ning tehakse lastega koos vanaaegsete vahenditega õunamahla läbi ise tegemise rõõmu, arutades seejuures säästva arengu ja tarbimise põhimõtteid. Programmis on olulisel kohal õpitu kordamine ja teadmiste kinnitamine mängude ja avastuste ja uurimiste kaudu.
Programm Sügis Mõisapargis viiakse läbi Luke Mõisapargis. Programmi viikse läbi iseseisvate tegevuste, vaatluste ja mängude kaudu. Programm algab Luke mõisapargi õunaaias, kus valmistatakse kogu rühma/klassiga õunamahla. Lapsed saavad aktiivselt osaleda õunamahla valmistamises: koos korjatakse õunad kastidesse, purustatakse mehhaanilise purustajaga ning pressitakse. Värsket õunamahla saavad maitsta kõik soovijad. Õunatrükiga õpitakse tundba õunapuu vilja ja selle sisu.
Pärast õunamahla valmimist minnakse koos sügisretkele, kus otsitakse koos sügise märke loodusest.

Õppeaine: Loodusõpetus, inimeseõpetus, kunstiõpetus

Teema, alateema: Sügis looduses, aastaajad, viljad, lehed

Programmi eesmärk:
ü Sügise märkide otsime mõisapargis läbi uurimusliku õppe ja keskkonnamängude
ü Taimed eri aastaaegadel
ü Aastaaegade vaheldumine looduses, sügise tunnused
ü Tutvumine elusorganismi elutsükliga ja eluks vajalike tingimustega
ü Tutvumine mõisapargi looduskooslustega
ü Kinnistada kooliprogrammis omandatud mõisteid vili, seeme, rändlinnud

Õpioskused: Õpilane:
1) väärtustab pargikooslust, selle elurikkust ning säästva majandamise põhimõtteid;
2) väärtustab uurimistegevust pargikoosluse tundmaõppimisel;
3) käitub pargis keskkonnateadlikult ja -hoidlikult ning järgib ohutusnõudeid;
4) tunneb levinumaid puuliike ja nende vilju
5) mõistab, et inimene on looduse osa ning inimeste elu sõltub loodusest, suhtub loodusesse säästvalt;
6) toimib keskkonnahoidliku tarbijana;
7) väärtustab mõisapargi elurikkust ja maastikulist mitmekesisust.
8) Teab levinumaid rändlinde;

Aktiivõppemeetodid: Rühmatöö, looduse vaatlemine, uurimuslik õpe, sügise märkide tundmaõppimine, võrdlemine

Mõisted: Lehed, Vili, seeme, mari, rändlinnud, sügise märgid, aastaajad

Programmi kestus 2-3 tundi

Sihtgrupp: programmi viiakse läbi kolmes vanuseastmes: lasteaialastele; 1-3 klassi
lastele ja IV-VI klassi lastele. Igale vanuseastmele on koostatud eraldi õppelehed.

Toimumise aeg: Sügis

Toimumise koht: Luke mõis.