• EST
  • ENG
  • RUS

III LOODUST UURIMA KOOS KAISULOOMAGA

ÕPPEPROGRAMM LOODUST UURIMA KOOS KAISULOOMAGA

Programmi lühikokkuvõte:

Programmi kirjeldus:

See õppeprogramm on ette valmistatud kõige väiksematele Luke mõisapargi külalistele. Kui laps on veel kartlik uues keskkonnas, siis oma kaisuloom annab talle rahu ja kindluse. Programmile tulles võtavad laspsed kaasa oma kaisulooma.

Programmi alguses arutatake lastega ühises ringis, milliste mänguasjadega ja kuidas mängiti mõisas 100 aastat tagasi ja millega mängivad nad praegu. Lastega arutatakse milliste mänguasjadega mängimine on säästlikum ja kuidas saaks laps olla kokkuhoidlikum, lastega arutatakse, palju on tal kodus mänguasju ja palju oli neid lastel palju aega tagasi. Lapsed meisterdavad oma kaisuloomale kaaslase ning lähevad koos kaisuloomaga väikesele matkale (1 km) mõisaparki mängude kaudu (kompimisring, otsi värve, kaisukate laulumäng, külm ja soe) otsima värve loodusest, otsima aastaaegade tunnuseid ning tutvuma mõisapargi taimede ja loomadega. Õppeprogramm lõpeb “päikesekonservi” otsimisega ja lõpuringiga, iga laps saab kaasa tunnistus-töölehe.

Programm on välja töötatud läbiviimiseks mõisapargis. Luke mõisakompleksi ajalooline ja kultuuriline eripära toetab programmi tegevusi.

Programmi sihtrühm:

Programmi viiakse läbi  lasteaialastele ja 1. klassi astujatele.   Programmi tegevused viiakse vastavusse laste vanusega.

Ühe grupi suurus kuni 25 last, programmi viime läbi eesti keeles.

Programmi kestus: 2 tundi (3-4 aastastele 1-1,5 tundi)

Programmi toimumise aeg: aastaringselt.

Programmi läbiviimise koht: Luke mõisapark.

Kevad-sügisel perioodil toimub programm  õues, palume lapsed riietada vastavalt ilmale ja panna jalga ilmale vastavad jalanõud. Meisterdamise ajal  kasutame tegevuste läbiviimiseks kütteta kultuuriaita. Talvisel perioodil toimub programmi meisterdamise osa Luke mõisa rekonstrueeritud käsitöökojas.

Kui lastega soovitakse pidada piknikku, siis palume seda teha enne või pärast õppeprogrammi. Luke mõisapark on kompaktne ja turvaline paik programmi läbiviimiseks.

Juurdepääs: Palume parkida parklasse. Ligipääs ratastooliga olemas kevad-sügisel perioodil, kuid vajalik täiskasvanu abi. Erivajadustega õpilastest palume meid ette teavitada. Juhendajad ootavad teid parklas.

Programmi maksumus: 150 eurot

 

Programmi eesmärk:

 • Teada saada, millega mängisid lapsed umbes 100 aastat tagasi ja millised mängusjad olid/on säästlikumad
 • Teada saada, millest olid vanad mänguasjad tehtud, teada saada, kas vanad mänguasjad olid looduslikest materjalidest
 • Looduses värvide, loomade, taimede otsime mängude kaudu
 • Õppida teistega arvestama ja teha käelisi tegevusi
 • Õppida arve järjestama ja loendama (vanemad lapsed)
 • Teada saada, kust saab inimene/laps/taim eluks vajaliku energia
 • Väärtustada keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

Seos riikliku õppekavaga:

Programm vastab koolieelsete lasteasutuste riiklikule õppekavale: Valdkond: mina ja keskkond.

Õppeained: Loodusõpetus, tööõpetus, muusikaõpetus,  kehaline kasvatus

Õpitulemused:

Laps:

1) väärtustab pargikooslust ja selle elurikkust
2) mõistab mänguasjade taaskasutamise vajalikkust ja erinevaid materjale
3) tunneb ära paar puuliiki ja nende lehed (kask, vaher, pärn, õunapuu – kevad-sügis), tunneb ära paar pargilille (nurmenukk, meelespea – kevadel).

 

Lapse õpipädevused:

Kultuuri- ja väärtuspädevus, suhtluspädevus

 

Õppeprogrammi sisu ja metoodika:

Teema, alateema: vanad mänguasjad, loodussõbralikud materjalid, mõisapargi lihtsamad lilled ja puud, elurikkus

Mõisted:: aastaaeg, värvid, mõistatus, liisusalm, mõisaaja mängud, taaskasutus, materjal, energia,

Märksõnad: keskkond ja jätkusuutlik areng, taaskasutus, looduslik materjal, elurikkus

Metoodika: Looduse vaatlemine ja tundmaõppimine läbi isetegemise ja praktilise õpperetke,  Programmi läbiviimisel kasutatakse aktiivõppemeetodeid:  looduse vaatlemine, võrdlemine, tunnetamine, loendamine, looduse märkide tundmaõppimine, mängud. Programmi koostamisel on lähtutud teaduspõhisest lähenemisest.

Programm on lõimitud loodus-, kultuuri-, sotsiaalse- ja majandusliku keskkonnaga.

Ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, muusikaõpetus, kehaline kasvatus, tööõpetus.

Läbiviidavad tegevused  toetavad läbivaid teemasid: taaskasutus ja looduslik materjal.

Ajakava:

Sissejuhatus. 5 min

Tegevused kultuuriaidas/käsitöökojas – 45 minutit

Matk mõisapargis, tegevused ja mängud  40-50 min

Kokkuvõtted ja tunnistused 10 min. Lõpuringis kinnistatakse juhendaja abiga õpitut.  Lapsed meenutavad, mis neile tänases päevas kõige enam meelde jäi. Lapsed saavad tunnistused, mis on mõeldud nii töölehe kui tunnistusena. Õpetajatel palume täita õppeprogrammi tagasisideleht.

Kasutatavad vahendid:

Kõik programmiks, mängudeks ja meisterdamiseks vajaminevad vahendid on kohapeal olemas. Vahendeid on arvestatud 25-le lapsele.

 

Õppeprogrammi juhendajad:

Õppeprogrammil on 2 juhendajat, kellest vähemalt üks on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija. Teine juhendaja on toetav ja abistav käeliste tegevuste ja mängude läbiviimisel. Juhendajad on pädevad kohendama tegevusi vastavalt laste vanusele. Juhendajad tunnevad hästi Luke mõisaparki.

Palume õpetajal enne õppeprogrammi teavitada laste erisustest ja vajadusel erivajadusega last abistada. Palume õpetajatel korraldada, et lapsed tuleksid programmile oma kaisuloomaga. Meisterdamisel palume õpetaja(te) abi, eriti väiksemate laste puhul. Programmi erisust arvestades saame korraga vastu võtta ühe rühma.