• EST
  • ENG
  • RUS

II SÜGIS MÕISAPARGIS

ÕPPEPROGRAMM SÜGIS MÕISAPARGIS

Programmi lühikokkuvõte:

Programmi kirjeldus:

Luke mõisa sügisprogrammi tegevused on jaotatud kaheks.

Programm algab Luke mõisa õunaaias praktilise tegevusega, kus lapsed saavad ise koos juhendajatega õunamahla valmistada selliselt nagu seda tehti vanasti mõisas. Lapsed saavad aktiivselt osaleda õunamahla valmistamises: koos korjatakse õunad kastidesse, purustatakse mehhaanilise purustajaga ning pressitakse.Kõige lõpuks saab iga laps maitsta värsket õunamahla. Tegevuste käigus tutvuvad lapsed õunapuuga ja õunapuu viljaga. Pärast värskendavat jooki on õige aeg vaadata õuna seest, lugeda üle seemed ja teha üheskoos õunatrükki.

Programmi teises osas minnakse koos sügisretkele (1 km) mõisaparki sügise tunnuseid otsima. Programmis on olulisel kohal õpitu kordamine ja teadmiste kinnitamine mängude ja avastuste kaudu. Ühest mängukohast teise liigutakse liikumis- (rändlinnud lendavad lõunamaale, lendab-lendab) ja vaatlusmängudega (sügisvärvid liivapaberil, otsi sarnast). Aktiivtegevused mängupunktides: puuviljakorv, moodusta paarid, värvipakett, lapitekk.

Programm lõpeb lõpuringis, kus lapsed saavad kaasa tunnistus-töölehe, millega õpetaja saab järgmisel päeval programmi tegevusi kinnistada.

Programm on välja töötatud läbiviimiseks mõisapargis. Luke mõisakompleksi ajalooline ja kultuuriline eripära toetab programmi tegevusi.

Programmi sihtrühm:

Programmi viiakse läbi kahes vanuseastmes: lasteaialastele (5-7a), 1. klass ja  2-3 klassi õpilastele. Mõlemale vanuseastmele on koostatud eraldi tunnistus-tööleht ning programmi tegevused on viidud vastavusse laste vanusega.

Ühe grupi suurus kuni 25 last, programmi viime läbi nii eesti kui vene keeles.

Programmi kestus: 2 tundi

Programmi toimumise aeg: sügis

Programmi läbiviimise koht: Luke mõisapark.

Programm toimub õues, palume lastel riietada vastavalt ilmale ja panna jalga ilmale vastavad jalanõud. Väga halva ilma puhul kasutame tegevuste läbiviimiseks kütteta kultuuriaita. Kui õpilased soovivad pidada piknikku, siis palume seda teha enne või pärast õppeprogrammi. Luke mõisapark on kompaktne ja turvaline paik programmi läbiviimiseks.

Juurdepääs: Palume parkida parklasse. Ligipääs ratastooliga olemas, kuid vajalik täiskasvanu abi. Erivajadustega õpilastest palume meid ette teavitada.

Programmi maksumus: 150 eurot

 

Programmi eesmärk:

 • Teada saada, kuidas tehti õunamahla mõisas.
 • Sügise märkide ja tunnuste otsimine läbi ise tegemise ja mängude.
 • Kinnistada kooli/lasteaiaprogrammis omandatud mõisteid vili, seeme, rändlinnud.
 • Väärtustada keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

Seos riikliku õppekavaga:

Programm vastab koolieelsete lasteasutuste riiklikule õppekavale: Valdkond: mina ja keskkond.

Programm vastab põhikooli riiklikule õppekavale.  Loodusõpetus: 2.1.4.2. Aastaajad; 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad; 2.1.4.7 Organismide rühmad ja kooselu; 

Õppeained: Loodusõpetus, inimeseõpetus, tööõpetus, kehaline kasvatus

Õpitulemused:

Lasteaialaps:

 • väärtustab keskkonda hoidvat mõtteviisi;
 • märkab nähtusi ja muutusi looduses;
 • rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
 • kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
 • täidab mängudes erinevaid rolle;
 • käitub loodust hoidvalt;
 • väärtustab sügisest loodust ja selle elurikkust;
 • oskab vaadelda sügisilma ja kirjeldada nähtusi;

 

Õpilane:

1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;

2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt;

3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust;

4) märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;

5) tunneb ränd- ja paigalindusid; teab mõisteid vili, seeme

6) oskab kirjeldada ilma ja teab sügise tunnuseid.

 

Õpilase õpipädevused:

Matemaatika- ja loodusteaduste- ning tehnoloogiaalane pädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus

 

Õppeprogrammi sisu ja metoodika:

Teema, alateema: Sügis looduses, aastaajad, viljad, lehed

Mõisted:: Lehed, Vili, seeme, rändlinnud, sügise märgid, aastaajad, sügiskuud

Märksõnad: keskkonad ja jätkusuutlik areng, loodusseadused, sügis, aastaajad

Metoodika: Looduse vaatlemine ja tundmaõppimine läbi isetegemise ja praktilise õpperetke,  Programmi läbiviimisel kasutatakse aktiivõppemeetodeid: rühmatöö, vaatlemine, mängud, avastusõpe. Programmi koostamisel on lähtutud teaduspõhisest lähenemisest.

Programm on lõimitud loodus-, kultuuri-, sotsiaalse- ja majandusliku keskkonnaga.

Ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, tööõpetus.

Läbiviidavad tegevused  toetavad loodusõpetuse läbivate teemade “Keskkond ja jätkusuutlik areng” ja “Väärtused ja kõlblus” eesmärke ning põhimõtteid.

Ajakava:

Sissejuhatus. 15 min

Õunamahla valmistamine. 45 minutit

Matk mõisapargis, tegevused ja mängud  40-50 min

Kokkuvõte 15 min. Lõpuringis kinnistatakse juhendaja abiga õpitut.  Lapsed meenutavad, mis neile tänases päevas kõige enam meelde jäi. Lapsed saavad tunnistused, mis on mõeldud nii töölehe kui tunnistusena. Õpetajatel palume täita õppeprogrammi tagasisideleht.

Kasutatavad vahendid:

Kõik programmiks, mängudeks ja rühmatöödeks vajaminevad vahendid on kohapeal olemas. Vahendeid on arvestatud 25-le lapsele.

 

Õppeprogrammi juhendajad:

Õppeprogrammil on 2 juhendajat, kellest vähemalt üks on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija. Teine juhendaja aitab rühmatööde läbiviimisel, on toetav ja abistav käeliste tegevuste ja mängude läbiviimisel ning õunamahla valmistamisel. Juhendajad tunnevad hästi Luke mõisaparki.

Palume õpetajal enne õppeprogrammi teavitada laste erisustest ja vajadusel erivajadusega last abistada. Grupitööde läbiviimisel palume õpetaja abi. Programmi erisust arvestades saame korraga vastu võtta ühe rühma.